Hírek

Elérhetőségek

3/2019. (IX. 01) HVB - Kárpáti Lászlóné nyilvántartásba vétele

Helyi Választási Bizottság
Szuha

Szám: 3/2019.(IX.01.) HVB

Tárgy: Kárpáti Lászlóné nyilvántartásba vétele

Szuha Község Helyi Választási Bizottsága - 2019. szeptember 01. napján megtartott ülésén - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására KÁRPÁTI LÁSZLÓNÉ

sz. alatti lakos nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi HATÁROZATOT

Szuha Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására KARPÁTI LÁSZLÓNÉ                                                                   szám alatti lakost

Szuha Községben egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi. (Ajelölt elektronikus nyilvántartási azonosítója:                                 )

A jelölt szavazólapon szereplő neve: KÁRPÁTI LÁSZLÓNÉ

A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással - a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3100 Salgótarján Rákóczi út 36.) címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottsághoz kell benyújtani személyesen, levélben (3154 Szuha Kossuth út 86.) telefaxon a 32/367-207 telefax számon, vagy elektronikus levélben a hivatal@szuha.hu címre úgy, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. szeptember 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmazni kell a kérelem a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás

KÁRPÁTI LÁSZLÓNÉ                                      >. szám alatti lakos a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők

és polgármesterek általános választásán Szuha községben egyéni listás jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Szuha Község Helyi Választási Bizottságánál ( a továbbiakban HVB), melyhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet (továbbiakban IM rendelet) 14. melléklete szerinti E2 „Egyéni jelölt bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint 1 db ajánlóívet. 6 választópolgár adataival, melyet Mátramindszenti Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) 2019. augusztus 28. napján átvett.

A HVI ajelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken szereplő ajánlások közül 6 ajánlást - a HVB döntésének előkészítése érdekében - a központi névjegyzék alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrzött, az ellenőrzés Ve. 122 § és 125 § -127 §-ban foglaltakra terjed ki.

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L törvény 9. § (3) a, pontja, valamint a helyi választási iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt MN/812-13/2019. határozata alapján egyéni listás képviselőjelölt állításhoz Szuha községben legalább 5 választópolgár jelölése szükséges.

A HVB ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és megállapította, hogy a bejelentő lap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a j elölt választó j oggal rendelkezik.

Ajelölt az ajánlóív igénylésekor a IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 „ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.

A HVB megvizsgálta a HVI által ellenőrzött ajánlóívek adattartalmát, valamint, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő ajánlások száma eléri e a megkövetelt határt, ezek közül legalább 5 ajánlás érvényes e, ennek során a HVI által ellenőrzött ajánlások megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 6 ajánlás érvényes, megfelel a Ve. 122. §-ban, illetve 126. §-ban foglalt követelményeknek.

A Ve. 307/G § (1) bekezdése szerint az egyéni választókerületi képviselő jelölt legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon kell bejelenteni (2019. szeptember 09. 16.00). Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint az egyéni listás képviselő jelöltet a HVB veszi nyilvántartásba.

A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek megfelel, ezért a jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A HVB megállapította, hogy a HVI-től igényelt és átvett ajánlóívek közül 1 darabot átadott, a jelöltnél maradt ajánlóívek száma.0 darab.

A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény 10. §-ban 14. § (2) d) pontjában 44. § (1) bekezdésében 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46.§-ban, 120 §-ban, 122 §, 124-127§, 132 §, 304 § c), 307/G § (1) - (2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2014 (VII.30) IM rendelet 9. és 14. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10 § (3) bekezdés, 221 §, 223 §- 225 §-okon alapul.

Szuha, 2019. 09. 01.

                                                                                                                Bata József

                                                                                                                  HVB elnök

Értesülnek:

  1. ) Kárpáti Lászlóné
  2. ) Helyi Választási Iroda - Helyben

 

Csatolmány(ok):