Hírek

Elérhetőségek

Pályázat lakhatási támogatásra a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára

 

BFítKltl I

 

Az EFOP-1.5.3.-16-2017-00040 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése
Mátraterenyén és partnertelepülésein” című projekt keretében meghirdetett

 

Pályázat lakhatási támogatásra a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek
számára

 1. Az ösztöndíj rendszer célja:
 • a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatás területén dolgozó szakemberhiány megoldására, illetve helyben tartására természetbeni (lakhatási) támogatás biztosítása. (Albérleti díj átvállalása)

a szakemberek helyben maradásának segítése, a települése érdekében végzett önkéntes munka ösztönzése.

 1. A pályázat feltételei, benyújtása:
 • az ösztöndíjrendszerre a védőnői, óvodai, egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó felsőfokú végzettségű szakemberek nyújthatnak be pályázatot

Szuhán bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező pályázó

 • Aki bármely más forrásból ösztöndíjban részesül, nem részesülhet települési ösztöndíjban
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2018. Október 30.
 • A pályázat benyújtása személyesen, pályázati adatlap kitöltésével történik
 • A pályázatot a szuhai Önkormányzati Hivatalhoz (Szuha, Kossuth út 86.) kell eljuttatni.
 • A pályázat beadása után hiánypótlására nincs lehetőség.
 • A pályázat beadása során a pályázó köteles megadni azon elérhetőségeit (telefonszám, email cím) amelyek segítségével a pályázati elbírálás során fel lehet vele venni a kapcsolatot.
 • A pályázat leadásával a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, az adatkezelésre vonatkozó rendelkezések betartásával. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény)
 • A pályázat benyújtása kizárólag a pályázati űrlapon szükséges melléklettel történik.
 1. A pályázat kötelező mellékletei:
 • Jelenlegi munkahely munkáltatói igazolás
 • Az albérletre vonatkozó bérleti szerződés másolata
 • Pályázat rövid indoklása

 

 

 

Az EFOP-1.5.3.-16-2017-00040 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése \ Mátraterenyén és partnertelepülésein” című projekt keretében meghirdetett

 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy bármely más fonásból ösztöndíjban nem részesül.
 1. A lakhatási támogatás időtartama: 2018. szeptember 01. -2020. augusztus 31.
 2. A pályázat elbírálása

A lakhatási támogatásra benyújtott pályázat értékelésére a település 3 fős bíráló bizottságot hoz létre.

 • A lakhatási támogatás mértékét a beérkezett igények alapján állapítja meg a bíráló bizottság.

A pályázat elbírálásáról a döntést követő 8 napon belül a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázóval az Önkormányzat szerződést köt.

 

 

 

 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN!

 

A PÁLYÁZÓ NEVE:

 

ADÓAZONOSÍTÓ JELE:

 

SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE:

 

ANYJA SZÜLETÉSI LEÁNYKORI NEVE:

 

ÁLLANDÓ LAKCÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

EMAIL:

 

MUNKAHELYE NEVE ÉS CÍME:

 

JELENLEGI BEOSZTÁSA:

 

VÉGZETTSÉGE(I):

 

MIÓTA ÁLL AZ ÖNKORMÁNYZAT

ALKALMAZÁSÁBAN?

 

JELENLEG VÉGEZ-E

FELSŐFOKÚTANULMÁNYOKAT?

 

HA IGEN, HOL?

 

MUNKAHELYE TÁMOGATJA

VALAMILYEN FORMÁBAN A TANULMÁNYAIT?

 

 

 

 

 

A PÁLYÁZÓVAL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI;

 

Név

Rokonsági fok (szülő, testvér stb.)

Születési

év

Munkahely/iskola

Nettó jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉRJÜK, RÖVIDEN ISMERTESSE EDDIGI SZAKMAI ÉLETÚTJÁT ÉS ELKÉPZELÉSEIT A JÖVŐRE VONATKOZÓAN!

 

ÖNKÉNTES MUNKA VÁLLALÁSA A TELEPÜLÉSEN (KÉRJÜK HÚZZA ALÁ A

MEGFELELŐ VÁLASZT):

EFOP -1.5.3.-16 projekt és szakmai stábjának megismerése                                               Igen Nem

 

Projekt folyamatos figyelemmel kísérése, kapcsolattartás az illetékesekkel Igen Nem

 

Aktív tájékoztatás és szervezőmunka a településen a projekthez és az egyes programokhoz

 

kapcsolódóan. Kiemelten a gyermek és az ifjúsági korosztály számára szervezett

 

programokban való közvetlen részvétel                                                                                   Igen Nem

 

Vállalja, hogy a projekt keretében megszervezésre kerülő, hétvégén tartott tréningen részt vesz

 

Igen Nem

 

 

 

SZÉCHENYI

 

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező melléklet együttes

benyújtásával érvényes.

Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából - átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy Szuha Község Önkormányzata személyes adataimat az ösztöndíj pályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultsága ellenőrzése céljából - az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az Ösztöndíj pályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

Szuha, 2018.

 

Pályázó