Hírek

Elérhetőségek

Települési Ösztöndíj Pályázat

 

SEFEKIETÉS a jövóbeI

 

Az EFOP-1.5.3.-16-2017-00040 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése
Mátraterenyén és partnertelepülésein” című projekt keretében meghirdetett

 

Ösztöndíj pályázat humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára

 1. Az ösztöndíj rendszer célja:
 • a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek személyes kompetenciáinak fejlesztése,

a szakemberek átképzése, ily módon a folyamatos szakember-ellátás biztosítása

 1. A pályázat feltételei, benyújtása:

az ösztöndíjrendszerre a védőnői, óvodai, egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó felsőfokú végzettségű szakemberek nyújthatnak be pályázatot Szuhán állandó lakhellyel rendelkező pályázó

Aki bármely más forrásból ösztöndíjban részesül, nem részesülhet települési ösztöndíjban

A pályázat benyúj tásának határidej e: 2018. Október 30.

 • A pályázat benyújtása személyesen, pályázati adatlap kitöltésével történik
 • A pályázatot a szuhai Önkormányzati Hivatalhoz (Szuha, Kossuth út 86.) kell eljuttatni

A pályázat beadása után hiánypótlására nincs lehetőség

 • A pályázat beadása során a pályázó köteles megadni azon elérhetőségeit (telefonszám, email cím) amelyek segítségével a pályázati elbírálás során fel lehet vele venni a kapcsolatot.

A pályázat leadásával a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, az adatkezelésre vonatkozó rendelkezések betartásával. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) A pályázat benyújtása kizárólag a pályázati űrlapon szükséges melléklettel történik.

 1. A pályázat kötelező mellékletei:

Jelenlegi munkahely munkáltatói igazolás Végzettséget igazoló dokumentum másolata Pályázat rövid indoklása

 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy bármely más forrásból ösztöndíjban nem részesül

 

 

 

Az EFOP-1.5.3.-16-2017-00040 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése
Mátraterenyén és partnertelepülésein” című projekt keretében meghirdetett

 

 1. A pályázat elbírálása

Az ösztöndíjak értékelésére a település 3 fős bíráló bizottságot hoz létre

 • Megítélhető átlagos támogatás maximum: 350 000 Ft/fő
 • Az ösztöndíj mértékét a beérkezett igények alapján állapítja meg a bíráló bizottság

 

 

 

 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE !

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

az EFOP-1.5.3-16-2017-00040 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése
Mátraterenyén és partnertelepülésein” projekt keretében meghirdetett
Ösztöndíj pályázat humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára

 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN!

 

A PÁLYÁZÓ NEVE:

 

ADÓAZONOSÍTÓ JELE:

 

SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE:

 

ANYJA SZÜLETÉSI LEÁNYKORI NEVE:

 

ÁLLANDÓ LAKCÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

EMAIL:

 

MUNKAHELYE NEVE ÉS CÍME:

 

JELENLEGI BEOSZTÁSA:

 

VÉGZETTSÉGE(I):

 

 

 

JELENLEG VÉGEZ-E

FELSŐFOKÚTANULMÁNYOKAT?

 

HA IGEN, HOL?

 

MILYEN KARON ILL: SZAKON?

 

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT VAGY

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSEN VESZ RÉSZT?

 

MUNKAHELYE TÁMOGATJA VALAMILYEN FORMÁBAN A TANULMÁNYAIT?

 

 

 

KÉRJÜK, RÖVIDEN ISMERTESSE EDDIGI SZAKMAI ÉLETÚTJÁT!

 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE I

 

ÖN HOGYAN TUDNÁ SEGÍTENI TELEPÜLÉSÉN AZ ARRA RÁSZORULÓ LAKOSOK TESTI-LELKI TÁMOGATÁSÁT?

 

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező melléklet együttes benyújtásával érvényes.

Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat kizárólag az ösztöndíj pályázat lebonyolítása és a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából - átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy Szuha Község Önkormányzata személyes adataimat az ösztöndíj pályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultsága ellenőrzése céljából - az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíj pályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

Szuha, 2018.

 

Pályázó